Powrót

Zasada pełnej jawności działania Wspólnoty Mieszkaniowej

Każdy właściciel ma wgląd we wszystkie dokumenty Wspólnoty Mieszkaniowej.

Nie ma żadnych ograniczeń w dostępie właścicieli lokali do jakichkolwiek dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej, która zarządza majątkiem wspólnym właścicieli lokali i realizuje decyzje właścicieli. Współwłaściciele części wspólnej (czyli właściciele lokali) mają prawo do pełnej wiedzy na temat swojego majątku, gdyż jest to istota prawa własności (współwłasności). Ustawa o własności lokali przyznaje każdemu właścicielowi lokalu prawo kontroli działalności zarządu – jako uprawnienie wynikające z prawa współwłasności. Prawo kontroli jest nieograniczone – właściciel może żądać wglądu do każdego z dokumentów dotyczących Wspólnoty, także informacji o zadłużeniu innych właścicieli lokali, gdyż ewentualne straty obciążają potencjalnie każdego właściciela.

Ustawa o własności lokali wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, siedziba w Gliwicach, z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt IV SAB/Gl 101/18 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 czerwca 2013 r.

Nie wolno udostępniać dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz.

O ile między właścicielami lokali wszystkie dokumenty i informacje dotyczące Wspólnoty Mieszkaniowej są jawne, o tyle nie wolno udostępniać tych informacji oraz dokumentów na zewnątrz w celach niezwiązanych z działalnością Wspólnoty MIeszkaniowej (np. w celach reklamowych). Jeżeli informacje udostępniane są w celu realizacji swoich praw właścicielskich (np. zaskarżenie uchwały lub głosowanie uchwały) podmiot korzystający z nich powinien dysponować pełnomocnictwem od właściciela do reprezentowania go w tym zakresie. Nie wolno publicznie wywieszać list dłużników Wspólnoty, natomiast każdy właściciel ma prawo do informacji o stanie finansów (w tym zadłużeniu innych właścicieli).

Ustawa o własności lokali Art. 200 Kodeksu Cywilnego Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 900/16

Odmowa dostępu do dokumentów to naruszenie prawa.

Zarząd lub zarządca nie może odmówić właścicielowi lokalu dostępu do dokumentacji Wspólnoty. Każdy właściciel ma prawo kontroli działalności zarządu (art 29 ust 3 ustawy o własności lokali) oraz ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Jako odmowę należy uznawać także okoliczności utrudniania technicznego do dostępu (np. zakaz kopiowania), oraz odkładanie w czasie udostępnienia dokumentacji. Brak dostępu do dokumentacji może stanowić uzasadnienie odwołania zarządu lub zarządcy, lub wnioskowania do sądu o powołanie zarządu przymusowego. Właściciel może także sądownie dochodzić nakazania udostępnienia dokumentacji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 99/16 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt I ACa 355/13

Każdy właściciel ma prawo kontroli działalności zarządu.

Art 29 ust. 3 ustawy o własności lokali przyznaje prawo kontroli działalności zarządu (lub zarządcy) każdemu właścicielowi lokalu, a kontrola może odnosić się do wszystkich aspektów działalności Wspólnoty Mieszkaniowej. Może być realizowana w dowolny sposób (jeśli chodzi o “technikę”) i w każdym czasie, zarówno poprzez wizyty w biurze zarządcy i przeglądanie żądanych dokumentów, jak i poprzez wnioski o kopie dokumentów do przesłania drogą tradycyjną lub elektroniczną. Doświadczenie uczy, iż ograniczanie prawa do kontroli przez zarząd lub zarządcę wiąże się zazwyczaj z wolą ukrycia pewnych zdarzeń lub niską jakością zarządzania. Zarząd może ułatwiać kontrolę swoich działań udostępniając Wspólnocie jej dokumenty online.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt I ACa 706/15

Sprawdź, dlaczego mieszkańcy, zarządcy i firmy korzystają ze Wspólnota.online Zarejestruj się

Czas na Twój ruch!

Podaj swojego maila, a doradzimy Ci jak zmienić swoją wspólnotę: